Badania lekarskie do kierowania pojazdem

Pacjenci » Badania lekarskie do kierowania pojazdem

 Podstawa prawna: 

 • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 r.,  poz.978 )
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2014 r., poz. 949z późn.zm.)

 

Zgodnie z art. 75.1. ustawy badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, podlega:

1)osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;

2)osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3)osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4)kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5)osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

6)osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA PACJENTA:

 • Przyjęcia pacjentów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu (telefonicznie bądź osobiście).
 • Badania są odpłatne.
 • W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 • W przypadku badań w trybie kontrolnym (art. 75 ust1. punkt 4) lub 5)) do badania należy dostarczyć skierowanie ze starostwa powiatowego, z oryginalnymi pieczątkami instytucji i podpisem osoby kierującej.
 • Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 ustawy, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 • Osoby zgłaszające się na badania powinny być na czczo (na co najmniej 6 godz. przed badaniem nie spożywać posiłków, ale również nie pić napojów osłodzonych, nie żuć gumy, nie pić kawy), wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne).
 • Osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą.
 • Osoby używające aparatu słuchowego powinny zabrać go ze sobą.

 

Osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania aktualnej:

 • karty konsultacyjnej diabetologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

lub 

 • karty konsultacyjnej neurologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

 

Procedura odwoławcza

Zgodnie z art.79 ust.4. ustawy osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o  przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio: 

a) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza spoza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, 

b) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do: 

- Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

- Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,

- Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

- Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

- Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

 

Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej.

Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego, w trybie odwoławczym jest ostateczne.

 

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371