Badania lekarskie do kierowania pojazdem

Pacjenci » Badania lekarskie do kierowania pojazdem

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2020 r.,  poz.1268, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2020 r., poz. 2213)

Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt. 3–5 ustawy, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Zgodnie z art. 75. ust. 1. ustawy badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, podlega:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub
    uprawnienia do kierowania tramwajem;
2) osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan   
    zdrowia;
4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie  
    nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione         
    i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
6) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości
    pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.
7) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w   
    zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której
    mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
    oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub
    do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania
    pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
    silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o
    których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
   Prawo oświatowe;

8) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w
    zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w
    zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1
    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania
    umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na
    stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 Procedura przyjęcia pacjenta:

 • przyjęcia pacjentów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu (telefonicznie bądź osobiście).
 • badania są odpłatne.
 • w dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • w przypadku badań w trybie kontrolnym (art. 75 ust1. punkt 4 lub 5) do badania należy dostarczyć oryginał skierowania ze starostwa powiatowego
 •  pacjent na badanie przychodzi wypoczęty(np. nie po pracy nocnej
 •   pacjent na badanie  zgłasza się na czczo tzn. ostatni posiłek powinien być spożyty 12-14 godzin przed badaniem. Powinien być lekki, nie należy później przyjmować żadnych pokarmów ani napojów oraz żuć gumy
 •  na czczo nie muszą być osoby, które chorują na cukrzycę, powinny zjeść śniadanie i wziąć leki zgodnie z zaleceniami lekarza, popijając niewielką ilością wody
 •  jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki powinien je zażyć zgodnie z zaleceniami lekarza popijając niewielką ilością wody
 •   jeżeli osoba zgłaszająca się na badanie używa okularów lub aparatu słuchowego powinna zabrać je ze sobą
 •   pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi proszeni są o zabranie ze sobą dokumentacji leczenia

 Osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania aktualnej:

 • karty konsultacyjnej diabetologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  lub 
 • karty konsultacyjnej neurologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Procedura odwoławcza

Zgodnie z art.79 ust.4. ustawy osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o  przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio:

a) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza spoza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej,

b) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do:

 • Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,
 • Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
 • Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

 Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego,

 w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371