Badania profilaktyczne pracowników

Zakłady pracy » Badania profilaktyczne pracowników

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. informuje o możliwości zawarcia umów z pracodawcami na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną , w tym badania profilaktyczne wstępne, okresowe i  kontrolne.

Wykonujemy następujące badania lekarskie:

 • pracowników ( wstępne, okresowe , kontrolne)
 • osób wykonujących prace podwodne (nurków),
 • osób wykonujących prace w warunkach tropikalnych,
 • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • osób ubiegających się o pozwolenie na używanie broni,
 • badania kierowców wszystkich kategorii,
 • osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii, instruktorów i egzaminatorów,
 • dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • osób ubiegających się o wydanie licencji i posiadających licencje pracowników ochrony fizycznej,
 • osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa,
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego.


Jako Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wykonujemy także badania profilaktyczne w trybie odwoławczym (jako II instancja dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy), na wniosek Pracownika lub Pracodawcy, który nie zgadza się z zaświadczeniem lekarskim wydanym przez podstawową jednostkę medycyny pracy. Badania przeprowadza się po przekazaniu dokumentacji medycznej z podstawowej jednostki medycyny pracy, w terminie określonym w przepisach.  

Wykonujemy również badania w trybie konsultacyjnym, gdy lekarz podstawowej jednostki służby medycyny pracy wyrazi chęć zasięgnięcia porady w WOMP przed wydaniem Pracownikowi zaświadczenia.
Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracującymi odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. a  pracodawcą, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. z 2018r. poz.1155 z późń. zm.).  Umowa zawierana jest na czas określony, min. 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.
Badanie profilaktyczne pracownika lekarz uprawniony przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu od pracodawcy lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji, niezbędnych do wykonania u  pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371