Cennik

 

Cennik za usługi medyczne Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Gorzowie Wlkp.

 

§1  Badania lekarskie:

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Badanie ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

30,00 zł

 

Badanie lekarskie specjalistyczne:

 

2.

Badanie neurologiczne

35,00 zł

3.

Badanie laryngologiczne

30,00 zł

4.

Badanie videostroboskopowe z pełnym badaniem laryngologicznym
na podstawie umowy szkoły z WOMP-em lub na zlecenie podstawowej jednostki medycyny pracy           

 

60,00 zł

5.

Badanie okulistyczne

32,00 zł

6.

Komputerowe badanie wzroku z doborem szkieł korekcyjnych

32,00 zł

7.

Badanie dermatologiczne

30,00 zł

8.

Badanie psychiatryczne

80,00 zł

9.

Konsultacja kardiologiczna (badanie nurków)

110,00 zł

10.

Badanie osoby wykonującej pracę na statkach żeglugi śródlądowej (badanie lekarskie profilaktyczne oraz dodatkowe badanie specjalistyczne i laboratoryjne z wydaniem orzeczenia), w tym w trybie odwoławczym

 

 

 

250,00 zł

11.

Badanie ogólnolekarskie osoby wykonującej pracę w warunkach morskich, tropikalnych lub podwodnych

70,00 zł

12.

Badanie ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia zdolności do pracy w narażeniu
 na promieniowanie jonizujące

40,00 zł

13.

Badanie lekarskie sędzi, prokuratora lub komornika

100,00 zł

14.

Badanie do zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (umowa)

20,00 zł

15.

Badanie do zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

30,00 zł

16.

Badanie lekarskie w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do używania pasów bezpieczeństwa

150,00 zł

17.

Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego

20,00 zł

18.

Badanie kardiologiczne

80,00 zł

19.

Badanie lekarskie nauczyciela w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

80,00 zł

20.

Badanie lekarskie nauczyciela w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia w trybie odwoławczym

150,00 zł

21.

Udział lekarza medycyny pracy w komitecie kontroli zakażeń szpitalnych

200,00 zł

22.

Badanie lekarskie kwalifikacyjne przed szczepieniem

60,00 zł

 

 

§2   Badania lekarskie i psychologiczne do licencji detektywa, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń lub posiadających broń oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT):

 

L.p.

Nazwa badania

 

Cena

1.

Badania do licencji detektywa ( w tym w trybie odwoławczym):

 

 

Osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:

 

a)

Badanie psychiatryczne

150,00 zł

b)

Badanie psychologiczne

150,00 zł

c)

Badanie lekarza upoważnionego

100,00 zł

 

Osoby posiadającej licencję detektywa:

 

a)

Badanie psychiatryczne

150,00 zł

b)

Badanie psychologiczne

150,00 zł

c)

Badanie lekarza upoważnionego

100,00 zł

 

2.

 

Badania do pozwolenia na broń:

 

 

Osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:

 

a)

Badanie lekarskie

250,00 zł

b)

Badanie psychologiczne

250,00 zł

 

Osoby posiadającej pozwolenie na broń:

 

a)

Badanie lekarskie

200,00 zł

b)

Badanie psychologiczne

200,00 zł

Osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie art. 15 nr5 ustawy o broni i amunicji:

 

a)

Badanie lekarskie

300,00 zł

b)

Badanie psychologiczne

300,00 zł

Badanie lekarskie w trybie odwoławczym osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń.

350,00zł

Badanie odwoławcze psychologiczne do pozwolenia na broń

350,00 zł

3.

Badania osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ( w tym w trybie odwoławczym):

 

a)

Badanie lekarskie

250,00 zł

b)

Badanie psychologiczne

100,00 zł

 

 

 

§3 Badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców (ceny zawierają VAT):

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii
A, AM, A1, A2, B, B1, T, B+E         

200,00 zł

2.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii
C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E

200,00 zł

3.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej pozwolenie na kierowanie tramwajem

200,00 zł

4.

Badanie osoby występującej o zezwolenie albo o przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne   

200,00 zł

5.

Badanie kandydata na kierowcę lub kierowcy, kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora lub egzaminatora w trybie odwoławczym

200,00 zł

6.

Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora
lub egzaminatora

200,00 zł

7.

Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej

200,00 zł

8.

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia - art. 75 ust.1 pkt 3) ustawy o kierujących pojazdami       

200,00 zł

9.

Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - art. 75 ust.1 pkt 4) ustawy
o kierujących pojazdami

200,00 zł

10.

Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia - art. 75 ust.1 pkt 5) ustawy o kierujących pojazdami

200,00 zł

11.

Pakiet badań i konsultacji ponadstandardowych wymaganych w przypadkach osób badanych w trybie określonym w art. 75 ust. 1, pkt. 3),4) i 5) ustawy o kierujących pojazdami

100,00 zł

 

 

 

§4   Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców – zakresie psychologii transportu (ceny zawierają VAT):

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienie do kierowania tramwajem

150,00 zł

2.

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, tj. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, lub popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji        

150,00 zł

3.

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

150,00 zł

4.

Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, w tym na podstawie skierowania przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego

150,00 zł

5.

Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub

- przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub

- w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu   w komunikacji      

150,00 zł

6.

Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie
tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem

150,00 zł

7.

Badanie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu

150,00 zł

8.

Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora
lub egzaminatora

150,00 zł

9.

Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej

150,00 zł

10.

Badanie w zakresie psychologii transportu w trybie odwoławczym

150,00 zł

 

 

§5  Pozostałe badania w pracowni psychologicznej:

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy

70,00 zł

2.

Konsultacja psychologiczna (sprawność psychoruchowa) do badania nurka

80,00 zł

3.

Badanie odwoławcze od konsultacji psychologicznej

70,00 zł

4.

Porada psychologiczna

60,00 zł

5.

Badanie kontynuacyjne

40,00 zł

6.

Badanie psychologiczne sędzi, prokuratora lub komornika

200,00 zł

7.

Badanie widzenia stereoskopowego (do dali)

20,00 zł

8.

Badanie noktometrem – widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

30,00 zł

9.

Diagnoza psychologiczna z wystawieniem opinii

70,00 zł

10.

Badanie psychologiczne nauczyciela w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia w trybie odwoławczym

150,00 zł

 

§6  Badania dodatkowe i specjalistyczne:

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

EKG   

15,00

2.

Audiometryczne

15,00

3.

Pole widzenia

30,00

4.

Testy naskórkowe

80,00

5.

Testy płatkowe – metale

250,00

6.

Testy płatkowe – standard europejski

200,00

7.

RTG płuc

25,00

8.

RTG dłoni i nadgarstków  

23,00

9.

RTG stawów łokciowych

23,00

10.

RTG kręgosłupa L-S 

25,00

11.

Badanie spirometryczne

15,00

 

 

§7 Badania laboratoryjne:

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Hematologia:

 

 

Morfologia (WBC, RBC, HgB, Hct, MCV, MCHC, PLT)

7,00 zł

 

Rozmaz krwi obwodowej

7,00 zł

 

Retykulocyty

8,00 zł

 

OB.

5,00 zł

 

2.

Biochemia kliniczna:

 

 

Glukoza w surowicy

6,00 zł

 

ALT

6,00 zł

 

ASPAT

6,00 zł

 

GGTP

8,00 zł

 

Amylaza

9,00 zł

 

Bilirubina

7,00 zł

 

Cholesterol całkowity

6,00 zł

 

Trójglicerydy

8,00 zł

 

Mocznik

6,00 zł

 

Kreatynina

6,00 zł

 

Żelazo

8,00 zł

 

TIBC

9,00 zł

3.

Analityka ogólna:

 

 

Badanie ogólne moczu

6,00 zł

 

Mikroalbuminria

15,00 zł

 

 

§8 Fizykoterapia, rehabilitacja (ceny za jeden zabieg):

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Sollux

7,00 zł

2.

Ultradźwięki

12,00 zł

3.

Laser

10,00 zł

4.

Magnetronic

10,00 zł

5.

Inhalacja

12,00 zł

6.

TENS

10,00 zł

7.

Prądy intenferencyjne

10,00 zł

8.

Prądy Kotza, Traberta

10,00 zł

9.

Stymulacja

10,00 zł

10.

Jonoforeza

10,00 zł

11.

Lampa Bioptron

7,00 zł

12.

Terapia ergotonowa (30 min.)

20,00 zł

13.

Gimnastyka indywidualna

15,00 zł

14.

Ćw. w odciążeniu „Juventas”

15,00 zł

15.

Wyciąg kręgosłupa

15,00 zł

 

 

§9 Badania czynnościowe dla osób narażonych na wibrację miejscową:

 

L.p.

Nazwa badania

Cena

1.

Próba oziębieniowa z termometrią skórną   

50,00 zł

2.

Badanie czucia wibracji palestezjometrem

50,00 zł

 

 

 

 

 

Od wszystkich badań Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. może w uzasadnionych przypadkach zastosować bonifikatę do 25% ceny podstawowej.

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371