Cennik

 

                                                                                                            Załącznik do zarządzenia Nr 4/2021 Dyrektora WOMP w Gorzowie Wlkp. z dnia 08.03.2021r.

                                                                                                                          Załącznik do regulaminu organizacyjnego WOMP w Gorzowie Wlkp.

               Cennik za usługi medyczne Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
                                                           w Gorzowie Wlkp.

§1.  Badania lekarskie:

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

Badanie  profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

50,00

2.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

50,00

3.

Badanie profilaktyczne plus sanitarno-epidemiologiczne

70,00

4.

Badanie  laryngologiczne

50,00

5.

Badanie videostroboskopowe z pełnym badaniem laryngologicznym

150,00

6.

Badanie  okulistyczne

50,00

7.

Badanie  okulistyczne z doborem szkieł korekcyjnych

60,00

8.

Badanie  neurologiczne

50,00

9.

Badanie  pulmonologiczne

80,00

10.

Badanie  dermatologiczne

60,00

11.

Badanie ortopedyczne

60,00

12.

Badanie  psychiatryczne

120,00

13.

Badanie kardiologiczne

120,00

14.

Badanie lekarskie osoby wykonującej pracę na statkach żeglugi śródlądowej

150,00

15.

Odwołanie od treści świadectwa zdrowia pracownika  żeglugi śródlądowej*

450,00

16.

Badanie lekarskie z wydaniem świadectwa zdrowia dla marynarza

150,00

17.

Odwołanie od treści świadectwa zdrowia marynarza*

550,00

18.

Badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych

150,00

19.

Odwołanie od orzeczenia wystawionego osobie wykonującej prace w warunkach podwodnych*

550,00

20.

Badanie lekarskie nauczyciela w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

80,00

21.

Badanie lekarskie nauczyciela w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia w trybie odwoławczym

150,00

22.

Badanie lekarskie pracowników niepełnosprawnych do ustalenia  czasu pracy

35,00

23.

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia      o  możliwości wykonywania zawodu medycznego

50,00

24.

Badanie lekarskie do innych celów (zawody prawnicze, kandydat na stanowisko kierownicze, kursy )

120,00

25.

Badanie lekarskie kwalifikacyjne przed szczepieniem

60,00

26.

Badanie lekarskie w celu wydania zaświadczenia o przeciwskazaniach  do używania pasów bezpieczeństwa

150,00

27.

Wydanie duplikatu orzeczenia lub zaświadczenia

40,0

28.

Udział lekarza medycyny pracy w komitecie kontroli zakażeń szpitalnych

200,00

29.

Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP

200,00

30.

Badanie otoskopowe i akumetryczne

30,00

31.

Badanie otoskopowe i płukanie uszu (jedno ucho)

30,00

32.

Rynoskopia przednia

40,00

33.

Wydanie opinii w sprawie wypadku przy pracy

150,00

 

§2.Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa, ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  oraz  na listę pracowników zabezpieczenia technicznego (ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT):

L.p.

Nazwa badania

 

Cena (zł)

1.

Badanie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa :

 

a)

Badanie psychiatryczne

150,00

b)

Badanie psychologiczne

150,00

2.

Badanie osoby posiadającej licencję detektywa:

 

a)

Badanie psychiatryczne

100,00

b)

Badanie psychologiczne

150,00

c)

Badanie przez lekarza upoważnionego

100,00

3.

Badanie  osoby ubiegającej się lub posiadającej licencje detektywa w trybie odwoławczym

350,00

4.

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie  na broń

450,00

5.

Badanie lekarskie  osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń w trybie odwoławczym*

550,00

6.

Badanie lekarskie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie art.15, ust.5 ustawy o broni         i amunicji

450,00

7.

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń

450,00

8.

Badanie  psychologiczne  osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń w trybie odwoławczym

550,00

9.

Badanie psychologiczne osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie art.15, ust.5 ustawy o broni i amunicji

 

 

550,00

10.

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

350,00

11.

Badanie  lekarskie osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie odwoławczym*

550,00

12.

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

120,00

13.

Badanie psychiatryczne do innych celów związanych z obrotem i posiadaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych

350,00

14.

Badanie psychologiczne do innych celów związanych z obrotem i posiadaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych

450,00

 

§3. Badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców (ceny zawierają VAT

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii
A, AM, A1, A2, B, B1, T, B+E         

200,00

2.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii
C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E

200,00

3.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej pozwolenie na kierowanie tramwajem

200,00

4.

Badanie osoby występującej o zezwolenie albo o przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne   

200,00

5.

Badanie kandydata na kierowcę lub kierowcy, kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora lub egzaminatora w trybie odwoławczym

200,00

6.

Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora
lub egzaminatora

200,00

7.

Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej

200,00

8.

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia - art. 75 ust.1 pkt 3) ustawy o kierujących pojazdami       

200,00

9.

Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - art. 75 ust.1 pkt 4) ustawy
o kierujących pojazdami

200,00

10.

Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia - art. 75 ust.1 pkt 5) ustawy       o kierujących pojazdami

200,00

11.

Pakiet badań i konsultacji ponadstandardowych wymaganych w przypadkach osób badanych w trybie określonym w art. 75 ust. 1, pkt. 3),4) i 5) ustawy o kierujących pojazdami

150,00

 

§4.  Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców – zakresie psychologii transportu (ceny zawierają VAT):

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienie do kierowania tramwajem

150,00

2.

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, tj. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, lub popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu      w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji  

150,00

3.

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

150,00

4.

Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył   w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń,  o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, w tym na podstawie skierowania przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego

150,00

5.

Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości,       w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub

- przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub

- w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko

bezpieczeństwu   w komunikacji      

150,00

6.

Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli       w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem

 

150,00

7.

Badanie osoby ubiegającej się o wydanie

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu

150,00

8.

Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora
lub egzaminatora

150,00

9.

Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej

 

150,00

10.

Badanie w zakresie psychologii transportu           w trybie odwoławczym

150,00

 

§5.  Pozostałe badania w pracowni psychologicznej:

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

Konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy (cena zawiera ocenę widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie)

80,00

2.

Badanie  psychologiczne (sprawność psychoruchowa) do badania nurka

80,00

3.

Konsultacja psychologiczna na potrzeby badań profilaktycznych WOMP

60,00

4.

Konsultacja psychologiczna

80,00

5.

Porada psychologiczna

60,00

6.

Badanie kontynuacyjne

40,00

7.

Badanie psychologiczne sędziego, prokuratora  lub komornika

200,00

8.

Badanie noktometrem – widzenie zmierzchowe     i wrażliwość na olśnienie

40,00

9.

Diagnoza psychologiczna z wystawieniem opinii

150,00

 

§6.  Badania diagnostyczne:

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

EKG   

25,00

2.

Audiometria

40,00

3.

Badanie pola widzenia  perymetrem

100,00

4.

Badanie spirometryczne

50,00

5.

Próba oziębieniowa z termometrią skórną

80,00

6.

Badanie czucia wibracji palestezjometrem

80,00

7.

Testy płatkowe – standard europejski

200,00

8.

Testy płatkowe – metale

250,00

9.

RTG klatki piersiowej p/a i a/p

30,00

10.

RTG klatki piersiowej boczne  

30,00

11.

RTG klatki piersiowej p/a i boczne

40,00

12.

RTG rąk porównawcze a/p

30,00

13.

RTG stawów nadgarstkowych porównawcze

30,00

14.

RTG stawów łokciowych porównawcze

33,00

15.

RTG miednicy a/p

34,00

16.

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a/p i boczne

36,00

17.

RTG podudzia a/p i porównawcze

34,00

18.

RTG podudzia a/p i boczne

32,00

19.

RTG przedramienia a/p i boczne

30,00

20.

RTG przedramienia - porównawcze

30,00

 

§7.  Badania laboratoryjne:

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

Morfologia (WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCHC, PLT)

7,00

2.

Rozmaz krwi obwodowej

7,00

3.

Retykulocyty

8,00

4.

OB

5,00

5.

Glukoza w surowicy

6,00

6.

ALAT

6,00

7.

AspAT

6,00

8.

GGTP

8,00

9.

Fosfataza zasadowa

6,00

10.

Amylaza w surowicy

9,00

11.

Bilirubina całkowita

7,00

12.

Bilirubina pośrednia

7,00

13.

Cholesterol całkowity

6,00

14.

LDL

12,00

15.

HDL

8,00

16.

Trójglicerydy

8,00

17.

Lipidogram

25,00

18.

Mocznik

6,00

19.

Kreatynina

6,00

20.

Żelazo

8,00

21.

TIBC

9,00

22.

Badanie ogólne moczu

6,00

23.

Mikroalbuminuria

15,00

24.

Sód

5,00

25.

Potas

5,00

26.

Chlorki

5,00

27.

Wapń całkowity

6,00

28.

Wapń zjonizowany

6,00

29.

TSH

20,00

30.

FT3

11,00

31.

FT4

11,00

32.

LDH

12,00

33.

CK

16,00

34.

magnez

8,00

35.

fosfor

8,00

36.

CRP

12,00

37.

Cholinesteraza krwinkowa

10,00

38.

Stężenie ołowiu we krwi

50,00

39.

Stężenie cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

35,00

40.

Stężenie kwasu deltaaminolewulinowego            w moczu

50,00

41.

Stężenie rtęci we krwi

95,00

42.

Stężenie rtęci w moczu

200,00

43.

VDRL

15,00

44.

HBs

20,00

45.

P/ciała anty HBs

12,00

46.

P/ciała anty HBc total

20,00

47.

p/ciała anty HCV

12,00

48.

p/ciała anty HIV

12,00

49.

p/ciała anty HIV -testy potwierdzające

200,00

50.

Borelioza IgG

30,00

51.

Borelioza IgM

30,00

52.

Borelioza IgG met. Western Blot

95,00

53.

Borelioza IgM met. Western Blot

95,00

 

§8. Fizykoterapia, rehabilitacja (ceny za jeden zabieg):   

L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

Sollux

7,00

2.

Ultradźwięki

12,00

3.

Laser

12,00

4.

Magnetronic

12,00

5.

Inhalacja

12,00

6.

TENS

12,00

7.

Prądy intenferencyjne

12,00

8.

Prądy Kotza, Traberta

12,00

9.

Stymulacja

12,00

10.

Jonoforeza

12,00

11.

Lampa Bioptron

7,00

12.

Terapia ergotonowa (30 min.)

25,00

13.

Ćwiczenia w odciążeniu UGUL

20,00

14.

Wyciąg kręgosłupa

20,00

15.

Kinezyterapia – ćwiczenia indywidualne, techniki rolowania i rozciągania 20-30 min.

30,00

16.

Kinesiology taping (plastrowanie) – jedna aplikacja

30,00

17.

Terapia wisceralna

80,00

18.

Terapia punktów spustowych

50,00

19.

Terapia blizny

50,00

20.

PNF (torowanie proprioceptywne)

50,00

21.

Konsultacja fizjoterapeutyczna

30,00

22.

Cykl 3 zabiegów x 10 dni (prądy, laser, magnetronik, konsultacja fizjoterapeutyczna)

300,00

23.

Cykl 3 zabiegów x 10 dni (solux lub magnetronik, lub laser, prądy, ćwiczenia w UGUL, konsultacja fizjoterapetyczna)

310,00

* Cena zawiera  badania dodatkowe.

Inne badania nie wymienione w cenniku – obowiązują ceny podwykonawców.

Od wszystkich badań Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. może w uzasadnionych przypadkach zastosować bonifikatę do 25% ceny podstawowej.

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371