Choroby zawodowe

Pacjenci » Choroby zawodowe

Definicja choroby zawodowej

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej narażeniem zawodowym. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. (Art. 2351 i 2352 ustawy z dnia 22.05.2009r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 99, poz. 825).

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej regulują przepisy prawne:

 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108)
 2. od 03.07.2009r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2013.1367)
 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.2013.1379)


Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej może dokonać:

 • pracodawca,
 • każdy lekarz (lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog) oraz lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej
 • pracownik aktualnie zatrudniony lub były pracownik (bezrobotny, rencista, emeryt), przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną


 
Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

 • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.  

Pacjent u którego zachodzi podejrzenie choroby zawodowej otrzymuje skierowania na badania. Skierowanie może wydać każdy lekarz (sprawujący opiekę nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog) . 

Ważnym elementem w postępowaniu w przypadku podejrzenia choroby zawodowej jest karta oceny narażenia zawodowego, którą wypełnia :

 • lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
 • w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej - lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej,
 • w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz gdy zakład pracy został zlikwidowany właściwy państwowy inspektor sanitarny.Lekarz może wystąpić o uzupełnienie informacji dotyczących danych zawartych w dokumentacji do: 

 • pracodawcy
 • lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikiem,
 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
 • pracownika lub byłego pracownika.


Poradnia chorób zawodowych WOMP wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania na podstawie:

 • wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych,
 • dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika,
 • dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.


W/w orzeczenie WOMP wysyła :

 • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi
 • lekarzowi kierującemu na badanie


Badany w jednostce orzeczniczej I stopnia pracownik lub były pracownik ,w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego , który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia, którą jest instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy. Pracownik składa wniosek za pośrednictwem jednostki orzeczniczej, w której orzeczenie lekarskie wydano.

Orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej wydane przez lekarza jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne.  

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowejalbo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim wydanym przez jednostki orzecznicze oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika.

Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego otrzymują:

 • zainteresowany pracownik lub były pracownik,
 • pracodawca lub pracodawcy zatrudniający pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej,
 • jednostka orzecznicza zatrudniająca lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie,
 • właściwy okręgowy inspektor pracy.


Odwołanie od decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego przysługuje pracownikowi lub byłemu pracownikowi oraz pracodawcy w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem tegoż inspektora sanitarnego do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Orzeczenie i decyzja wydane w II instancji mają charakter ostateczny - nie przysługuje prawo odwołania się od nich. Na decyzję państwowego właściwego inspektora sanitarnego wydającego decyzję w II instancji przysługuje skarga złożona za jego pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje stronom skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożona w terminie 30 dni od daty otrzymania wyroku.

Dokumenty do pobrania:

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371