Choroby zawodowe

Lekarze » Choroby zawodowe

Definicja choroby zawodowej


Kodeks pracy
Art. 2351
Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”

Wykaz chorób zawodowych

Obecnie obowiązujący wykaz chorób zawodowych wszedł w życie w 2009 r., obejmuje 26 jednostek chorobowych:
 

 

Przepisy ustalające wykaz chorób zawodowych oraz regulujące tryb postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

 • Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 22 maja 2009 r. Dz.U.09.99.825
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.z 2013 poz. 1379)

 

 

Podejrzenie choroby zawodowej może zgłosić:

 • pracodawca
 • każdy lekarz (lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog)
 • pracownik aktualnie zatrudniony lub były pracownik (bezrobotny, rencista, emeryt)


Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej należy złożyć pisemnie na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121 z póź. zm).

Pracodawca dokonuje zgłoszenia na druku  zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej . Oryginał wypełnionego druku przesyła do

 1. właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
 2. właściwego okręgowego inspektora pracy

- których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Lekarz kieruje pacjenta na druku skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej. Wypełniony druk wraz z dokumentacją medyczną przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeżeli pacjenta kieruje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad zakładem pracy dodatkowo załącza druk karta oceny narażenia zawodowego.

Lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej nie ma już obowiązku przesyłania kopii druku skierowania do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego inspektora pracy. Zgłoszenia tego dokonuje lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej.

Pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy. Schemat postępowania jak wyżej.

Pracownik aktualnie niezatrudniony dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Wypełniony druk przesyła państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu ze względu na siedzibę byłego zakładu pracy.

Proces orzeczniczy

 1. ustalenie dokładnego rozpoznania klinicznego choroby,
 2. rozstrzygnięcie w sposób jednoznaczny, lub zgodnie z zasadą przeważającego prawdopodobieństwa że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy
 3. orzeczenie o rozpoznaniu (bądź nie) choroby zawodowej przesyłane jest do pracownika, jednostki kierującej oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 4. wydanie przez inspektora sanitarnego decyzji stwierdzającej (bądź nie) chorobę zawodową.
  • I stopień administracyjny stanowi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – wydaje decyzje dla pracownika, pracodawców, u których pracownik był narażony na potencjalny czynnik sprawczy podejrzewanej choroby zawodowej oraz do jednostki orzekającej
  • od decyzji przysługuje dowołanie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jako organ II stopnia wydaje decyzję ostateczną.
 5. uprawomocniona decyzja stwierdzająca chorobę zawodową (nikt się od niej nie odwołał w terminie przewidzianym przez KPA) pozwala na zgłoszenie schorzenia, jako choroby zawodowej, do oddziału ZUS, celem ustalenia przez lekarza orzecznika ZUS stopnia uszczerbku na zdrowiu (w %) i wynikającego z niego prawa do jednorazowego odszkodowania (wielkość zależna od ilości punktów procentowych) bądź innych świadczeń (renta szkoleniowa, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy …).

 

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371