Zadania

Dział Organizacji , Nadzoru i Szkolenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. pełni funkcję nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy w oparciu o obowiązujące wytyczne prawne.
Jedną  z form nadzoru jest przeprowadzanie kontroli w zakresie:

 • jakości sprawowania  opieki zdrowotnej nad pracującymi określonej w ustawie o służbie medycyny pracy,
 • przestrzegania posiadanych uprawnień oraz oceny prawidłowości wykonywania badań profilaktycznych pracowników na podstawie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej.

Zadaniem Działu Organizacji , Nadzoru i Szkolenia jest prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy oraz udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.

Dział Organizacji , Nadzoru i Szkolenia współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i pracodawcami w zakresie wynikającym z ustawy o służbie medycyny pracy.

Ponadto zadaniem tego działu jest:

 • realizacja zadań promocji zdrowia
 • prowadzenie rejestru lekarzy posiadających kwalifikacje do wykonywania zadań służby medycyny pracy
 • sprawozdawczość z działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371