Konsultacje lekarskie do badań kodeksowych

Lekarze » Konsultacje lekarskie do badań kodeksowych

Zasady kierowania na badanie konsultacyjne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przypadku wątpliwości orzeczniczych lekarza z Podstawowej Jednostki Służby Medycyny Pracy

W przypadku wątpliwości orzeczniczych lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych z podstawowej jednostki służby medycyny pracy ma prawo skierować pacjenta do Poradni Konsultacyjnej, gdzie specjaliści medycyny pracy, w wyniku udostępnionej dokumentacji oraz badań przeprowadzonych na miejscu, rozstrzygną wątpliwości orzecznicze.

Skierowanie zawierające sformułowane wątpliwości orzecznicze wystawione może być przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych po przeprowadzeniu wszystkich badań i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wydania zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku pracy, zgodnie z zakresem podanym we wskazówkach metodycznych do przeprowadzania badań profilaktycznych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz.U. z 2016 poz.2067). W wyjątkowych sytuacjach badanie może być wykonane z powodu wątpliwości lekarza nie posiadającego uprawnień do badań profilaktycznych np. okulisty, laryngologa, ale w takiej sytuacji skierowanie musi być również potwierdzone przez uprawnionego lekarza z podstawowej jednostki medycyny pracy.

Załączniki stanowią:

 1. dokumentacja badania/badań profilaktycznych (w tym skierowanie od pracodawcy);
 2. wyniki badań dodatkowych;
 3. wyniki konsultacji specjalistycznych;
 4. dokumentacja lecznicza.


Miejsce realizacji konsultacji
Konsultacje wykonywane są w Poradni Konsultacyjno-Diagnostycznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, ul. Fabryczna 70, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7 202 303.

Uwaga
Badania konsultacyjne przeprowadzane na podstawie skierowania uprawnionego lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy wykonywane są bezpłatnie.

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371