Nasze zadania

O NAS » Nasze zadania

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. określa ustawa o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r. ( Dz.U.2019 rok poz.1175). Celem działania Ośrodka jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi na obszarze północnej części województwa lubuskiego.

Do zadań Ośrodka należy :

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 • programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki oraz psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w ustawie   o służbie medycyny pracy;
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt. 8 Ustawy o służbie medycyny pracy , oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego ( północna część);
 • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji;
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach;
 • współdziałanie  z: pracodawcami i ich organizacjami, pracownikami i ich przedstawicielami, a zwłaszcza związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

Wykonujemy :

 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania psychologiczne do innych celów,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania kwalifikowanych pracowników ochrony mienia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • Alergologiczne testy skórne,
 • Badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • Badania audiometryczne
 • Badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • Badania videostroboskopowe krtani,
 • Zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371