Odwołania

Pacjenci » Odwołania

Pacjent lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, ma prawo w terminie wskazanym w pouczeniu odwołać się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lub zaświadczenie.

Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie:
 • 7 dni od otrzymania orzeczenia - dotyczy badań profilaktycznych
 • 14 dni od otrzymania orzeczenia - dotyczy badań kierowców, osób diagnozowanych w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia - dotyczy badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Do odwołania należy załączyć kopię orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, od którego następuje odwołanie.
Orzeczenia lub zaświadczenia wydane w trybie odwoławczym są ostateczne.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371