Odwołania

Lekarze » Odwołania

Pacjent lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach badań profilaktycznych, ma prawo w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.
Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Pacjent, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego w trakcie badania kierujących pojazdami i kandydatów na kierowców ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do następujących jednostek:
 1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 2. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 3. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
 4. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 5. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
 6. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej
Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Pacjent, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego w trakcie badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń ma prawo w terminie 30 dniod otrzymania orzeczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w następujących jednostkach:
 1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 2. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 3. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
 4. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 5. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Pacjent diagnozowany w WOMP w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w jednostce badawczo rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.
Wniosek o ponowne badania należy składać w sekretariacie WOMP.

Odwołanie przysługuje również od:
 • zaświadczeń wydanych dla potrzeb dalszej nauki,
 • zaświadczeń wydanych dla pracowników żeglugi śródlądowej,
 • orzeczeń wydanych dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
 • orzeczeń wydanych dla strażników gminnych,
 • zaświadczeń wydanych dla inspektorów transportu drogowego,
 • orzeczeń wydanych dla członków ochotniczej straży pożarnej,
 • orzeczeń dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.  
Orzeczenia lub zaświadczenia wydane w trybie odwoławczym są ostateczne.  

Nie przysługuje odwołanie od:
 • orzeczeń wydanych dla pracowników ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
 • orzeczeń wydanych dla pracowników ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego;
 • orzeczeń z badań sanitarno-epidemiologicznych.

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371