Poradnia Kierowców

Poradnie » Poradnia Kierowców

Poradnia dla kierowców czynna jest codziennie w godzinach od 8,00 do 14,00.

W poradni przeprowadzane są badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.


Podstawa prawna: art. 75, ust. 1, pkt 1 - 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155, 541 z późn. zm.).

Powyższym badaniom podlegają:

 1. osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
 2. osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 4. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 5. osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
 6. osoby występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

 
Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania aktualnej:

 • karty konsultacyjnej diabetologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

lub

 •  karty konsultacyjnej neurologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

PROCEDURA PRZYJĘCIA PACJENTA:

 • Przyjęcia pacjentów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu (telefonicznie bądź osobiście).
 • Badania są odpłatne (cennik).
 • W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 • Do badania należy dostarczyć aktualne skierowanie z Policji z oryginalnymi pieczątkami instytucji i podpisem osoby kierującej lub decyzję z wydziału komunikacji o skierowaniu na badania lekarskie dla kierowców.
 • Osoby zgłaszające się na badania powinny być na czczo, wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne).
 • Osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą.
 • Osoby używające aparatu słuchowego powinny zabrać go ze sobą.
 • W dniu badania nie żuć gumy, nie pić coca - coli, itd., jeżeli przewidziane jest badanie poziomu glukozy.


Droga odwoławcza: Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Jednostką właściwą do badania w trybie odwoławczym wynikającego z w/w podstawy prawnej są jednostki II stopnia - jednostki badawczo - rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy (najbliższe w Łodzi lub Sosnowcu). Badania w trybie odwoławczym są odpłatne. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

UWAGA !

Od lipca 2014 r. obowiązuje nowy wzór pieczęci dla lekarzy uprawnionych do badań kierowców .

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371