Poszukujemy Pielęgniarki

WOMP » Poszukujemy Pielęgniarki

 

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. ul Fabryczna 70

 poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarki

 

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

 • doświadczenie zawodowe

 • znajomość obsługi komputera

 Wymagania pożądane:

 • ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziadzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

 • doświadczenie zawodowe w poradni medycyny pracy

 • ukończony kurs EKG

 • ukończony kurs badań spirometrycznych

 Krótki opis zadań

 • wykonywanie zadań pielęgniarki ochrony zdrowia pracujących w poradniach i pracowniach WOMP oraz realizacja innych zadań wynikających z zakresu obowiązków i potrzeb jednostki

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów wymienionych poniżej w sekretariacie WOMP ul. Fabryczna 70 w terminie do dnia 23.02.2018r. do godz. 12.00 - osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko pielęgniarki”

 1. CV wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U z 2016r. poz.)

 2. Kserokopia dyplomu

 3. Kserokopia prawa wykonywania zawodu

 4. Kserokopia zaświadczeń potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności

 5. Kserokopie świadectw pracy

 

W sprawach naboru informacji udziela Pani Halina Kąkolewska w godz. 10.00 – 13.00 tel. 95 720 23 03, 95 720 02 80.

Po zakończonym naborze zostanie upowszechniona informacja o wynikach naboru.

 

 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowoœść - 95 7200 258