Program AMIANTUS

Pacjenci » Program AMIANTUS

AMIANTUS czyli program okresowych badań lekarskich prowadzony jest w celu realizacji ustawowych uprawnień byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu. Programem objęci są pracownicy 28 zakładów wymienionych w załączniku do Ustawy, którzy pracowali w zakładzie do dnia 28 września 1997 r. (Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. z 2017r. poz. 2119).

Osoby te mają prawo do:

 • bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
 • korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z tym leczeniem.


Badania przeprowadzane są przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (WOMP) właściwe terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładu wymienionego w załączniku do ustawy.

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371