Program profilaktyki schorzeń układu ruchu

11.02.2020 odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych na ten rok szkoleń z zakresu zapobiegania chorobom narządu ruchu spowodowanych  sposobem wykonywania pracy.   Tym razem gościliśmy w DPS nr 1 przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10. Przemieszczanie i podnoszenie pacjentów stanowi  znaczne obciążenie szczególnie dla kręgosłupa, mięśni, stawów dlatego naszym zadaniem jest przedstawienie właściwych technik wykonywana tych zadań z zachowaniem zasad ergonomii oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomocniczego.

         

W dniu 5.06.2019 r. odbyło się już po raz trzeci w tym roku szkolenie dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie z zakresu zapobiegania chorobom narządu ruchu spowodowanych sposobem wykonywania pracy, tj. ,,Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów.” Szkolenia przeprowadzane są również w formie ćwiczeń z zastosowaniem  specjalistycznego sprzętu co dodatkowo zwiększa  zainteresowanie wśród uczestników. Schorzenia układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy stanowią powszechny problem zdrowotny, dlatego ważne jest podejmowanie działań z zakresu profilaktyki.  

W zakresie zapobiegania chorobom narządu ruchu spowodowanych sposobem wykonywania pracy nasz Ośrodek przeprowadził w dniu 28.01.2019 r. szkolenie na temat: ,,Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów”.  Szkolenie odbyło się w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie dla pracowników Działu Rehabilitacji. W roku ubiegłym również przeprowadzaliśmy dwukrotnie szkolenie na ten  temat dla pracowników Oddziału Chirurgii ortopedycznej i Urazów narządu ruchu oraz Zakładu diagnostyki obrazowej         i radiologii. Kolejne szkolenia w tym zakresie zaplanowano jeszcze na ten rok. Mając  na celu profilaktykę i wczesne leczenie chorób układu kostno-mięśniowego i nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy podczas szkoleń przypominamy również o możliwości korzystania w naszym Ośrodku ze świadczeń rehabilitacji medycznej. Wykonujemy, między innymi zabiegi fizykoterapeutyczne takie jak: interdyn, magnetronic, ultradźwięki, terapia energotonowa, laser, krioterapia.

 Zespoły bólowe kręgosłupa są chorobami o szerokim rozpowszechnieniu w populacji ogólnej co nadaje im rangę chorób społecznych. Stanowią one także istotny problem medyczny. Uwarunkowania cywilizacyjne spowodowały wzrost liczby chorych z bólami kręgosłupa. Główną przyczyną tych dolegliwości są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa.
Przeciążenia te, to skutki jednostronnych ruchów roboczych związanych z wykonywaniem zawodów o podwyższonym stopniu ryzyka urazu np. w przemyśle, budownictwie, transporcie, równie_ wśród pielęgniarek pracujących w szpitalu. Nagły uraz lub kumulujące się mikrourazy są często konsekwencją nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ergonomii.
Charakter zmian, ich natężenie, czas ujawniania się determinowane są również stopniowym zmniejszeniem kondycji fizycznej populacji (z jej wszystkimi ujemnymi skutkami), rozwojem komunikacji oraz stylem życia.
Istotny jest również fakt, iż zespoły bólowe kręgosłupa stanowią przyczynę od 1,5% do 2% wszystkich porad lekarskich w służbie zdrowia. Zajmują jedną z czołowych pozycji pod względem przyczyn czasowej niezdolności do pracy.
Dolegliwości bólowe kręgosłupa wynikające z nieprawidłowych pozycji siedzących lub podczas wykonywania pracy połączonej z dźwiganiem i opieką nad pacjentem mogą w perspektywie czasu wpływać na poważne schorzenia kręgosłupa związane ze zmianami zwyrodnieniowymi, dyskopatią a co za tym idzie z niezdolnością do pracy.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371