PROJEKT

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

zaprasza

MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

do udziału  w Projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” nr RPLB.06.07.00 –IZ.00-08-K01/19  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  Oś priorytetowa: 6 – Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 – Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.


Kto może skorzystać z projektu?

Projekt skierowany jest do mieszkańców Województwa Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:

    osoby pracujące, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy, lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy lub są zagrożone utratą zdolności do pracy ( w tym uczniowie szkół o profilu zawodowym odbywający praktyczną naukę zawodu)
    osoby pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące i zainteresowane podjęciem pracy, mające problem z powrotem na rynek pracy z powodu w/w schorzeń, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

Celem głównym projektu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz  zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie województwa lubuskiego w latach 2019-2020.

Projekt zakłada kompleksowe działania, na które będą się składać:

-zabiegi rehabilitacyjne, poradnictwo medyczne, edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne

Czas trwania projektu 01.07.2019 r. -31.12.2020 r

Wartość projektu: 739 483,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 702 509,44 PLN

 

Kontakt / Informacja / Rejestracja: (8.00 do 15.00) lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Fabryczna 70
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 83 79 lub 95 7202 303

W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów korzystających ze świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach projektu, WOMP w Gorzowie Wlkp. wydłużył godziny pracy Zakładu Rehabilitacji: poniedziałek – czwartek 7.30 do 18.00 piątek 7.30 -20.00 oraz  ostatnia sobota w miesiącu w godz. 9.00-13.00

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne

Partnerzy projektu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak- Osińska Lekarze Spółka Partnerska
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 


 zam. 2019.07.01ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371