Psycholodzy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.07.2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów ( Dz. U. nr 131 poz 888) jak również ustawy o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2018 poz. 1155) prowadzi rejestr psychologów uprawnionych do badań oraz jednostek prowadzących działalność w zakresie badań psychologicznych jak również kontrole w/w w powiatach: gorzowskim, słubickim, międzyrzeckim, sulęcińskim i strzelecko-drezdeneckim. Celem kontroli jest m.in. ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji i przeprowadzanych badań psychologicznych, które stanowią:

 1. dokumentacja indywidualna:
  • skierowanie na badanie psychologiczne
  • skierowanie na konsultację psychologiczną
  • karta badania psychologicznego oraz karty badań szczegółowych ( testy, aparaty)
  • orzeczenie/konsultacja psychologiczna
 2. dokumentacja zbiorcza:
  • rejestr osób badanych
  • sposób i warunki przechowywania dokumentacji.

 

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371