Rehabilitacja

Pacjenci » Rehabilitacja

Zakład rehabilitacji czynny w godz. od 7:15 do 17:00 od poniedziałku do piątku
Kontakt: 95 7208 376
Kierownik Zakładu Rehabilitacji
Kontakt:  95 7208 379

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175)

Realizujemy rehabilitację leczniczą związaną z patologią zawodową zgodnie z ustawą  - „medycyna pracy jest właściwa do prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową”. Ma to na celu zwiększenie dostępności do świadczeń fizjoterapeutycznych osób pracujących, u których dolegliwości spowodowane są lub zaostrzają się w związku  z wykonywaną pracą.

Uprawnienia do bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach tzw. Patologii Zawodowej  mają osoby:

 • pracujące;
 • osoby, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy;
 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową;
 • poszkodowani w wyniku wypadków w pracy lub w drodze do pracy

na podstawie przedłożenia w Zakładzie Rehabilitacji skierowania od lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (lekarz specjalista medycyny pracy),lub laryngologa w przypadku narażenia na wysiłek głosowy.

Natomiast osoba, u której zdiagnozowano schorzenie wynikające z wykonywanej pracy posiada skierowanie do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych od lekarza ze specjalnością inną niż medycyna pracy, musi otrzymać dodatkowo akceptację lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę nad danym zakładem pracy.

 Patologie zawodowe
1.    zapalenie ścięgna i jego pochewki , np.
1)    zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego
2)   zapalenie ze zwłóknieniem wspólnej pochewki ścięgien długiego odwodziciela i
prostownika krótkiego kciuka (choroba de Quervain’a)
3)    zapalenie pochewek ścięgien zginaczy i prostowników nadgarstka
4)   palec trzaskający (najczęściej jako skutek zapalenia zginacza długiego kciuka lub zginacza
powierzchownego palców ręki)
2. zapalenie kaletki maziowej (najczęściej dotyczy kaletek okolicy stawu kolanowego, łokciowego, czy barkowego)
3. uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
4. zapalenie okołostawowe barku (zespół bolesnego barku)
5. zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (łokieć tenisisty lub łokieć golfisty)
6. zmęczeniowe złamanie kości (głównie w obrębie kości kończyn dolnych – w kości piszczelowej, kościach śródstopia, trzonie kości udowej, kości strzałkowej)
7. Mononeuropatie obwodowe z ucisku :
1)    uszkodzenie nerwu pośrodkowego (zespół cieśni w obrębie nadgarstka)
2)   uszkodzenie nerwu łokciowego (zespół rowka nerwu łokciowego lub zespół kanału de Guyona)
3)    uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej
4)   uszkodzenie nerwu piszczelowego w zespole kanału skokowego i inne neuropatie obwodowe z ucisku nie mieszczące się w wykazie chorób zawodowych
8. zespół wibracyjny: postać naczyniowo-nerwowa, kostno-stawowa lub mieszana
9. choroba   dekompresyjna  (wywołana pracą w  warunkach  podwyższonego ciśnienia atmosferycznego) - w postaci przewlekłej, z martwicą jałową kości
10. Choroby zakaźne z objawami kostno-stawowymi (postać późna boreliozy, bruceloza)
11. Zespoły bólowe kręgosłupa  (w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowo-krzyżowym)
12. Zapalenie mięśni lub przyczepów ścięgnistych
13. Przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej (np. w formie torbieli Bakera, barku zamrożonego; najczęściej towarzyszy innym patologiom zaw.)
14. Martwica kości nadgarstka(najczęściej dotyczy kości księżycowatej - choroba Kienböcka, rzadziej kości łódeczkowatej - choroba Preisera, czy innych kości nadgarstka)
15. Skutki wypadków przy pracy, a także w drodze do lub z pracy (a więc również związane z zatrudnieniem).

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371