RODO

Prawo » RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych osób korzystających ze świadczeń Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – poniżej przekazuje się informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób korzystających ze świadczeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wGorzowie Wielkopolskim:

I. Administrator danych osobowych.

1.      Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

1.    Adres i dane kontaktowe: : ul. Fabryczna 72, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.: (95) 7202303. Email: biuro@womp.gorzow.pl

2.      II. Inspektor Ochrony Danych.

WOMP wGorzowie Wielkopolskim powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: iod@womp.gorzow.pl

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania.

WOMP wGorzowie Wielkopolskim będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy w celu realizacji zadań służby medycyny pracy, w tym również udzielania świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest WOMP wGorzowie Wielkopolskim jako wojewódzki ośrodek medycyny pracy. WOMP wGorzowie Wielkopolskim może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

a) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

- ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty w rejestracji WOMP, w gabinecie lekarskim), - diagnozy medycznej,- wydania właściwego   orzeczenialekarskiego/psychologicznego w przypadkachprzewidzianych prawem w szczególności w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników, badaniami uczniów i studentów, badaniami kierowców itp.,

- wykonywania badań i wydawania orzeczeń w związku z odwołaniami od orzeczeń lekarskich, - prowadzenia dokumentacji medycznej,

- podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,

przy czym przetwarzanie w powyższych celach następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego; rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

14 lipca 2010 r w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów,

b)   w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,

c)   w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz właściwych przepisów prawa krajowego, w szczególności kodeksu cywilnego,

d)   w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

IV. Odbiorcy danych.

1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

a)   osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z, w Gorzowie Wielkopolskim

b)   innym osobom zatrudnionym lub współpracującym z WOMP w Gorzowie Wielkopolskim wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

c)   innym podmiotom leczniczym współpracującym z WOMP w Gorzowie Wielkopolskim w celu zapewnienia kompleksowych badań i dostępności świadczeń zdrowotnych,

d)   dostawcom usług technicznych i organizacyjnych zaopatrujących WOMP w Gorzowie Wielkopolskim które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, aparatury medycznej, firmom pocztowym),

e)   osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,

f)    podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

g)   innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

h)   kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz WOMP w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych w postaci dokumentacji medycznej uregulowany jest w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, zgodnie z którym:

a)   okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - 40 lat po ustaniu narażenia,

b)   po upływie okresów, o których mowa powyżej, do postępowania z dokumentacją medyczną służby medycyny pracy, będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy, tzn. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

2.     W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

3.     W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)                 prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania niniejszej informacji, prawo do informacji na temat przetwarzania danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

b)                prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo do żądania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, z uwzględnieniem celów przetwarzania,

c)                 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością uzyskania świadczenia udzielanego przez WOMP Gorzów Wielkopolski

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371