Świadczenia zdrowotne

Pacjenci » Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.:
 • diagnostyka chorób zawodowych
 • konsultacje dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • badania w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez podstawowe jednostki służby  medycyny pracy
 • okresowe badania lekarskie po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • świadczenia uzupełniające świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • czynne poradnictwo w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe i mających związek z wykonywaną pracą
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie umów z pracodawcami
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, licencję pracownika ochrony osób i mienia, licencję detektywa
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • badania okresowe sprawności psychofizycznej
 • badania psychologiczne u osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • badania dla osób wykonujących prace podwodne
 • badania dla osób wykonujących pracę na morzu i w warunkach tropikalnych
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy .


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371