Świadczenia zdrowotne

Pacjenci » Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.:

 

·         badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) na podstawie umów z pracodawcami lub na własny wniosek (dotyczy samozatrudnionych)

·         badania do celów sanitarno – epidemiologicznych

·         badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące

·         badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców

·         badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, licencję pracownika ochrony osób i mienia, licencję detektywa

·         badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego

·         badania dla osób wykonujących prace podwodne

·         badania dla osób wykonujących pracę na morzu i w warunkach tropikalnych

·         badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

·         diagnostyka chorób zawodowych

·         konsultacje dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy

·         badania w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez podstawowe jednostki służby  medycyny pracy

·         okresowe badania lekarskie po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji

·         czynne poradnictwo w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe i mających związek z wykonywaną pracą

·         badania psychologiczne u osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

·         zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w ramach patologii zawodowej

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371