Pracownicy poszukiwani.

Ogłoszenia » Pracownicy poszukiwani.

Wojewódzki Ośrodek Pracy w Gorzowie Wlkp. ul Fabryczna 70

zatrudni osobę na stanowisku specjalisty do spraw promocji zdrowia w dziale organizacji nadzoru i szkolenia

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo lub wykształcenie średnie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub w specjalności promocja zdrowia;

·         doświadczenie zawodowe w promocji zdrowia;

·         znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

·         ukończona specjalizacja w dziedzinie promocji zdrowia lub w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących;

·         doświadczenie dydaktyczne.

Krótki opis zadań:

·         opracowywanie i realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;

·         organizowanie i przeprowadzanie szkoleń;

·         współpraca z jednostkami ochrony zdrowia pracujących, instytucjami i zakładami pracy;

·         prowadzenie wymaganej dokumentacji i sporządzanie sprawozdań ze swej działalności.

Oferujemy:

·         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie  dokumentów wymienionych poniżej osobiście          w sekretariacie, osobiście, listownie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 13.07.2018r. do godz. 12.00 (decyduje data stempla wpływu). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty do spraw promocji zdrowia”

1.      CV wraz z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016r. poz.)               

2.      Kserokopie lub scany: dyplomu, prawa wykonywania zawodu,  zaświadczeń potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności oraz  świadectw pracy.

Adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 66-400, ul. Fabryczna 70, e-mail: biuro@womp.gorzow.pl

 

W sprawach naboru informacji udziela Pani Zuzanna Wychowałek w godz. 10.00 – 13.00,       tel. 95 720 23 03, 95 720 02 80.

 

Po zakończonym naborze zostanie upowszechniona informacja o wynikach naboru.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371