Wpis do rejestru uprawnionych do badań profilaktycznych

Lekarze » Wpis do rejestru uprawnionych do badań profilaktycznych

Lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych i zamierzający korzystać z tych uprawnień ma obowiązek złożyć do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wniosek o wpis do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. ( Dz. U. z 2016 poz. 2067)

Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowiskach pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych mogą przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub rodzinnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający spełnienie przez lekarza dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (określonych w § 7 rozporządzenia MZ i OS z dn. 30 maja 1996r – Dz. U. z 2016 poz. 2067)
  • kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny morskiej i  tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, higieny pracy oraz medycyny ogólnej lub rodzinnej
  • kopie: karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy, medycyny transportu
 2. Informację o miejscu wykonania badań profilaktycznych
 3. Kopię prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę lekarską


Potwierdzeniem wpisania do rejestru jest zaświadczenie, które lekarz odbiera osobiście w WOMP w Gorzowie Wlkp. okazując oryginały wyżej wymienionych dokumentów.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371