OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERÓW 2018.06.08.

WOMP »  OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERÓW 2018.06.08.

 

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Województwo Lubuskie – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2017) ogłasza otwarty nabór na partnera do realizacji projektu konkursowego:

„Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”

planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego oraz realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, w szczególności w obszarach województwa w celu likwidacji barier zdrowotnych ludzi aktywnych zawodowo oraz pragnących powrócić na rynek pracy. Ponadto projekt przewiduje działania profilaktyczne i szkoleniowe zapobiegające schorzeniom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy.

W ramach programu „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” zakładana jest realizacja następujących działań:

 • Działania informacyjno – edukacyjne o Programie oraz problemach zdrowotnych objętych interwencją
 • Działania wstępnej interwencji polegające na skierowaniu przez lekarzy POZ, AOS, lekarzy medycyny pracy pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie bądź samodzielne wnioskowanie przez osobę pragnącą wziąć udział w programie zdrowotnym (po akceptacji Koordynatora merytorycznego projektu lub wyznaczonej przez niego osoby)
 • Konsultacja lek. specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii
 • Właściwe świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej
 • Konsultacje lekarza medycyny pracy w celu określenia aktualnych szans zawodowych (kwalifikacja zdrowotna) i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.
 • Konsultacje psychologiczne – na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji rehabilitacyjnej lub zespołu prowadzącego
 • Szkolenia dla uczestników programu ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia
 • Końcowa ocena odbytej rehabilitacji

 

Do współpracy na zasadzie partnerstwa w zakresie wspólnej realizacji Projektu zapraszamy podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, tj.

 • Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, posiadające ponad 2 – letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego

 

Do zadań partnerów projektu należeć będzie
realizacja działań informacyjno - edukacyjnych związanych z realizowanym Programem w celu zwiększenia liczby pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie, rozpowszechnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych o działaniach realizowanych w ramach Projektu, kierowanie przez podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna min. 10 pacjentów miesięcznie do udziału w Projekcie.

Wymagania merytoryczne wobec Partnerów realizujących Projekt: „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracyszczegółowo określa Regulamin Konkursu nr RPLB.06.07.00-IŻ.00-08-K01/18 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 263/3659/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 maja 2018r.

Termin realizacji projektu: 2018-2020

 

Kryteria wyboru partnera:

 • Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia).
   
  • Podmiot jest placówką  leczniczą działającą w zakresie POZ, AOS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot posiada aktualną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot posiada doświadczenie w zakresie upowszechniania edukacji prozdrowotnej oraz realizacji innych programów zdrowotnych (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, posiadające ponad 2 – letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego
  • Podmiot posiada min. 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)

 

Oferty partnerstwa należy złożyć w kopercie z dopiskiem

„Oferta partnerstwa w Projekcie „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy

Należy je dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
ul. Fabryczna 70

66-400 Gorzów Wielkopolski

w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 29 czerwca 2018 r.

 

Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej WOMP – www.womp.gorzow.pl  w dniu 30 czerwca 2018 r.

 

Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

 • oferta współpracy podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu - załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  • formularz dla podmiotu leczniczego:
  • formularz dla organizacji pozarządowej:
    
 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS oraz o spełnianiu innych kryteriów wyboru partnera:


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371